All for Joomla All for Webmasters
+31 687215181 Ouvert tous les jours sur rendez-vousRadarstraat 1-3, 2525 KC á La Haye
+31 687215181 Ouvert tous les jours sur rendez-vousRadarstraat 1-3, 2525 KC á La Haye
Durable
Apparence unique
Étanche à l'humidité
Demande de devis

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SIA STONE

Gevestigd aan de Erasmusweg 146 A, 2532 CT ‘s-Gravenhage, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69328447

 

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 1

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst. 2

Artikel 5. Levering. 2

Artikel 6. Leveringstermijnen. 3

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties. 3

Artikel 8. Materiaal, kwaliteit en conformiteit. 4

Artikel 9. Retourzendingen. 4

Artikel 10. Facturatie en betaling. 4

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud. 5

Artikel 12. Opschorting en ontbinding. 5

Artikel 13. Aansprakelijkheid. 6

Artikel 14. Overmacht. 6

Artikel 15. Vrijwaring. 6

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze. 7

Artikel 17. Wijziging en uitleg van de voorwaarden. 7

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 2. Leverancier: de vennootschap onder firma Sia Stone, wederpartij bij de Overeenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Afnemer bij Leverancier.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Afnemer op basis waarvan Leverancier Producten aan Afnemer levert tegen betaling.
 5. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.
 6. Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leverancier binden Leverancier niet.
 5. De prijzen in de aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 6. Het staat Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Leverancier worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Afnemer alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.
 4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te ‘s-Gravenhage, Nederland (EX Works – Incoterms 2010).
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Afnemer opgegeven afleveringsadres, dient Afnemer er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Afnemer zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien Afnemer specifieke eisen met betrekking tot door Leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Afnemer. Verpakkingsmaterialen worden door Leverancier niet teruggenomen.
 5. Producten die voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Leverancier zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Leverancier Afnemer in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Afnemer de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Indien Leverancier een termijn voor levering of de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die Leverancier nodig heeft voor de fabricage en het transport van de Order; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens en hulpmiddelen door Leverancier zijn ontvangen.
 3. Indien en voor zover naar het oordeel van Leverancier een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en hulpmiddelen, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en hulpmiddelen niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 5. Het is Leverancier toegestaan een Order in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties

 1. De Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend. De Afnemer dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Leverancier te berichten.
 3. Indien Producten door de Afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 4. Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

 

Artikel 8. Materiaal, kwaliteit en conformiteit

 1. Leverancier garandeert dat het Producten de technische eigenschappen en uiterlijke kenmerken bezit die de Afnemer daarvan redelijkerwijs magen verwachten (conformiteit).
 2. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 3. Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende dikten toegestaan.
 4. Kleine maatverschillen in geleverde Producten zijn toelaatbaar, maar de afzonderlijke stukken moeten onderling passen.

 

Artikel 9. Retourzendingen

 1. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met Leverancier heeft plaatsgehad.
 2. Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen indien de retourzending vooraf is goedgekeurd door Leverancier mits de Producten in goede staat en in de originele verpakking worden aangeboden. De retourzendingen die aan deze eisen voldoen, worden gecrediteerd tegen de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 25% ter compensatie van de kosten van Leverancier. De Afnemer dient de goederen op eigen kosten en voor eigen risico aan Leverancier te retourneren. Indien tijdens het vervoer schade aan de Producten ontstaat of de Producten tenietgaan of worden ontvreemd, is Leverancier niet gehouden de koopprijs te crediteren.

 

Artikel 10. Facturatie en betaling

 1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Afnemer te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Afnemer of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Afnemer normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.
 5. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
 6. De Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Leverancier zulks wenst, door de Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.
 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Afnemer (mede) of een derde uit door Leverancier geleverde Producten een nieuwe za(a)k(en) vormt, de Afnemer c.q. deze derde die za(a)k(en) slechts voor Leverancier vormt en de Afnemer de nieuw gevormde za(a)k(en) voor Leverancier houdt totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde za(a)k(en).

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Afnemer of Leverancier in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
  5. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Leverancier nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien de Producten op onjuiste wijze worden be- en/of verwerkt.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien de Producten worden gebruikt voor een andere bestemming dan waarvoor zij op basis van door Leverancier gegeven informatie geschikt zijn en – in ieder geval – normaliter gebruikt worden.
 5. Haarscheuren in tegels ontstaan door spanningsverschillen, vaak als gevolg van onjuiste verwerking. Leverancier geeft geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren. Het optreden van haarscheuren na levering geeft daarom geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Iedere vordering op Leverancier tot schadevergoeding vervalt na een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
 8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 15. Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in ‘s-Gravenhage, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Leverancier met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 

Artikel 17. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.